DOLAR: 3.86 TL
EURO: 4.55 TL

Aile Okulu Yönetmeliği

              AMAÇ:

Aile Okulu “Mektebi”nin amacı; Üyelerini Allah’a iyi bir kul, Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimize iyi bir ümmet olmak, aile hayatını Allah’ın ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in istediği şekil-de İslam’ın kurallarına göre düzenlemektir.

Aile ve toplumsal hayatı salih amellerle bilinçli olarak donatmak, ibadet ve ihsan şuurunu yerleştirerek aile ve toplumu salihleştirmektir.

Gerek dünyada gerekse ülkemizde son dönemlerde yaşanmakta olan hızlı değişim süreci, teknolojik  ve ekonomik şartlarla sınırlı olmayıp sosyal ve kültürel alanları da etkilemektedir.  Bu değişimden etkilenen kurumların başında aile kurumu gelmektedir.

Toplumun çekirdeğini oluşturan aile; “Kan, yasa ve evlilik yoluyla birbirlerine belirli derecelerde akrabalıkları bulunan hane halkı üyelerinden oluşmaktadır”. Yapısı ve işleyişleri bakımından bazı farklılıklar göstermekle birlikte bütün toplumlarda varolan aile kurumu,  günümüz toplumlarında işlevlerinden bazılarını diğer kurumlara devretmesine karşılık, başka bir şekilde yerine getirilmesi mümkün olmayan temel işlevleri nedeniyle varlığını ve önemini sürdürmektedir.  Bununla birlikte hızlı değişim sürecine bağlı olarak gelişen yeni toplumsal şartlar, aile kurumunu çeşitli yönlerden etkilemekte ve aileler çeşitli destek mekanizmalarına ihtiyaç duymaktadırlar.

Günümüz toplumlarının yaşamakta oldukları değişimin etkileri hem aile bireyleri arasında hem de kuşaklar arasında, yaşama tarzına ve alışkanlıklara dair farklılıkları arttırıcı yönde olmuştur. Yaşama ilişkin bilginin kaynağı değişmiş ve kuşaklar arasında diğer dönemlerle kıyaslanamayacak kadar derin farklılıklar yaşanmıştır.

Öte yandan, hızlı kentleşme süreci ailelerin sosyo-kültürel ve ekonomik yönden çeşitli sorunlar yaşamalarına neden olmuştur. Toplumda meydana gelen hızlı değişimle birlikte, ana-babalığa ilişkin bilgi ve becerileri edinme, günümüzde yaygın olan çekirdek ailede geçmişteki geniş aile ortamına göre daha önem kazanmıştır. Kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir işlevi olan aile, çocuğun ve gencin sosyalleşmesinde etkin bir rol oynamaktadır.  Bu nedenlerle aile bireylerinin aile olmanın bilinciyle ve karşılaştıkları sorunları en aza indirebilmeleri, gerekli bilgi ve beceriye sahip olmaları için bazı sosyal hizmet ve destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmakta; bu konuda Aile Okulu  “Mektebi”ne çeşitli görevler düşmektedir.

Devlet dahi: Bugün sosyal devlet anlayışı, sosyal gerçekliği içinde ele aldığı aileye çeşitli kurumlar aracılığıyla birtakım hizmetlerin verilmesini amaçlamaktadır.  Kırsal ve kentsel alandaki farklı boyutları ve oluşumları yönünden “geleneksel aile”, “geçiş ailesi” ve “çekirdek aile” gibi çeşitli adlarla nitelendirilen aile kurumu günümüz şartlarında çeşitli sosyal yardım ve sosyal hizmet mekanizmalarına ihtiyaç duyabilmektedir. Bu yöndeki sosyal hizmetlerden birini aile eğitimi oluşturmaktadır.

Bilindiği gibi günümüzde,  örgün eğitim kurumlarının yanı sıra yaygın eğitim ve yetişkin eğitimi de özel bir önem taşımakta ve bu amaca dönük çeşitli uygulamalar bulunmaktadır.  Bunların içinde aile eğitimiyle ilgili bazı çalışmalara rastlanmakla birlikte bu çalışmaların az sayıdaki bazı uygulamalarla sınırlı kaldığı görülmektedir.

Oysa aile kurumu, toplum için hayatî önemde olan görevleri yerine getirmekte, bireyleri topluma hazırlamaktadır. Dolayısıyla toplum için en temel görevleri üstlenen aile okulumuz başta anne-baba ve çocuk eğitimi olmak üzere yeni toplumsal şartlar içerisinde ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilere edinme yollarıyla ilgili olarak eğitim programlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çerçevede (Aile Okulu “Mektebi”) faaliyetlerinin yanı sıra gönüllü kuruluşların çalışmalarına da ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca başarılı olduğu görülen eğitim programlarına sponsorluk aracılığıyla kaynak temin edilerek hizmetin yaygınlaştırılması mümkün olacaktır.

“Bilinçli Evlilik, Bilinçli Ebeveynlik” olarak özetlenen, yaşamı en iyi şekilde yürütmek, en doğru kararları vermek, sonuçta mutlu ve başarılı olmak, “Ben yerine Biz” olabilmeyi başarmak yolunda çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlara iyi ve doğru çözümler üretebilmek için de donanıma sahip olmak gerekmektedir. “Aile Okulu, Aile Eğitimi, Ana-Baba Okulu” diye adlandırılan yaygın eğitim programları aile üyelerinin ihtiyaçlarını, taleplerini, sorunlarını karşılayabilecek bir düşünce ile hazırlanmaktadır.

Bireyin gelişiminde çok önemli rol oynayan aile, sosyalleşme sürecinde temel birimdir. Ailenin en önemli işlevlerinden birisi, anne ve babanın çocuklarına sağladıkları bakım, sevgi ve eğitimdir. Çocuk geliştikçe, ebeveynin fiziksel, bilişsel ve sosyal olarak daha yeterli hale gelen çocuğuna karşı olan davranışı farklılaşır ve bu durum giderek aile içindeki ilişkileri de değiştirir. Burada aile okulu “mektebi” üyelerimize düşen görev, anne-baba olarak kendi aralarında iyi bir iletişim ve her yaş dönemindeki çocuğuna sevgi, ilgi göstermek, aynı zamanda kontrolü hiçbir zaman elinden bırakmamaktır.

Üyelerimiz çocuklarının davranışsal, duygusal, kişilik ve bilişsel gelişiminde temel birim olarak büyük önem taşır. Ergenlik dönemindeki değişiklikler de aileyi ve aynı zamanda aile içi ilişkileri etkileyebilmektedir. Dolayısıyla, bir yandan ailesi ile olan bağını, diğer yandan da bireyselliğini ve özerkliğini destekleyen anne-baba tutumunun, ergenin yeterliliğini ortaya çıkarmada etkili olmaktadır. Kendine güvenen, başkalarını seven ve sayan, iyi ilişkiler kuran, yapıcı, araştırıcı ve üretken gençler yetiştirilmesine özen gösterilmelidir.

Aile okuluna katılan, aileler içindeki iletişimde şiddet yerine barış, engelleme yerine gelişme, çatışma ve sürtüşmeler yerine mutluluk ve huzur, müsamahasızlık yerine müsamaha temel alınmalıdır. Eşler arasındaki uyumsuzluk boşanmayı beraberinde getirmekte ve bu durum çocuğun gelişimini etkilemektedir. Ülkemizdeki boşanma oranları dünya ülkeleri arasında en alt sıralarda yer almakla birlikte, toplumumuzdaki hızlı dönüşümün, tüm kurumları olduğu gibi aile kurumunu da etkileyeceği ve bu oranın gelecekte artış göstereceği açıktır. Oysa evliliğe yatırım yapmak gerekir ve başarılı evlilikler emek verilen evliliklerdir.

Aile okulu eğitiminde temel amaç, aile bireylerine çağa uygun, kişisel ve duygusal gelişimlerini olumlu yönde etkileyen bilgi, beceri ve davranış geliştirmelerini sağlamaktır. Aile Okulu Programının amacı, toplumun ailenin önemine dikkatini çekmektir. Aile içi iletişimden çocuk eğitimine kadar uzanan geniş bütünlükte aile üyelerinin gerekli donanımının sağlanması ve aile kurumuna sorunların çözüldüğü temel bir merkez olarak bakılması gerektiği ortadadır.

Aile okulumuz; bu amaçtan hareketle aile kurumunun üstlendiği fonksiyonlarla özel ve yerinin doldurulamayacak bir kurum olduğu teması kitlelere duyurulmaya çalışılacaktır. Öncelikle bilgiye ulaşma imkânı olmayan, kentlerin kenar mahallelerinde oturan düşük sosyo-ekonomik düzeydeki ailelere eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Genel yaklaşım ise bütün ailelere imkânlar dâhilinde ulaşılmasıdır.

Aynı çatı altında ortak yaşam sürdürmek aile olmak için yeterli değildir. Önemli olan yakın olmak, birbirlerini anlamak, duygu ve düşünceleri paylaşmaktır. Ailede çocukların bakımı ve beslenmesi kadar önemli olan, huzurlu bir ortamın sağlanmasıdır. Aile kurumunun devamının sağlanması bireylerinin sağlıklı gelişimine bağlıdır.

Aile Okulu “Mektebi” eğitimi kapsamında toplumla uyumlu, sorumluluk almaktan kaçınmayan, dinamik, bilinçli, başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmek üzere ailelerin hazırlanmasına katkı sağlamak temel hedeflerden birisini oluşturmaktadır.

Bugün devlet dahi, Ailenin korunmasını Anayasanın 41. maddesi ile teminat altına alınmıştır. İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Sözleşmeleri, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesinde, “Toplumun temel birimi olan aile ilişkilerine bakılmaksızın, analar-babalar ve çocuklar uygun sosyal ve ekonomik korunma hakkına sahiptir.” denilmektedir. Ülkemiz, gerek hükümet programlarında, gerekse kalkınma planlarında belirtildiği üzere okul öncesinden başlayarak emeklilik sonrasına kadar her düzeydeki eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla, tüm imkânların harekete geçirilmesini hedeflemiş bulunmaktadır.

 

           KONUM:

Aile Okulu “Mektebi” üyelerini aile ilişkilerinde, dinde anlayış sahibi haline getirerek, öğrendiği, yaşadığı doğruluk ve güzellikleri çevresine, topluma aktarması, aile hayatının ihyasını sağlamak, yaşamak ve yaşanılmasını gerçekleştirmektir. Aile okulu üyeleri, eğitilerek fıtratlarındaki güzellikleri ve gizli kabiliyetlerini ortaya çıkararak, sorumluluk bilinci aşılayarak güç birliği yapmak hem iyilikleri hâkim kılmak, hem de kötülüklere engel olmak huzurlu ve mutlu aileler oluşturmaktır.

Aile Okulu “Mektebi” bu amaçlar doğrultusunda hedefleri gerçekleştirmeye çalışırken üyelerini, imkânları ve zamanlarını israf etmeden, en kısa yoldan sırat-ı müstakim üzere hareket edilmesinin sağlanması ancak eğitimle mümkündür.

Gelişen ve değişen dünya şartlarında aile ilişkileri yanında dinini öğrenmek ve yaşamak isteyen insanlara aile okulunun önemli hizmetlerinden biri de özel aile eğitimleri sunmaktır.

 

TESPİT VE ÖNERİLER

Aile Okulu “Mektebimiz”, Üyelerinin aile birliğinin devamının sağlanması, aile bireylerinin sağlıklı gelişimini temin etmek, ailenin içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluk bilincinin sağlanmasına katkıda bulunmak, kültürel öğelerle çatışmayan stratejiler halinde verilmesi ve toplumun tüm kurumlarınca işbirliği yapılarak gelişen ve değişen dünya koşullarına paralel, dinamik bir kişilik yapısı geliştirmek ve aile bireylerinin çocuğun tüm gelişimi, eğitimi, beden ve ruh sağlığı konularında bilgilenmesini kapsayacak şekilde aile eğitimi yapılmasını karar altına almıştır.

Bu konudaki öneriler aşağıda verilmiştir:

1- Her çeşit eğitim faaliyetlerinde ve özellikle aile eğitiminde akılcı, gerçekçi, bilimsel nitelikte ve günlük politikaya alet edilmeyen kalıcı bir devlet politikası oluşturulmalıdır.

2- Kendi milletinin kültürel değerlerini (dil, din, gelenek, görenek, sanat vb.) tanıyan, bunları hür iradesi ile değerlendirerek davranışa dönüştüren, bu toplumun ilkelerine ve çağdaş dünyanın farklı kültür değerlerine saygılı ve müsamahakâr insanlar yetiştiren bir eğitim yaklaşımı benimsetmektir.

3- Ailede anne-baba ve çocuk sağlığını koruyucu ve destekleyici psiko-sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve bu konuda görev alacak elemanlara hizmet için, lisans, yüksek lisans ve yurtdışı eğitim imkânları sağlanmalıdır.

4- Çocuk ve yetişkinlerin istismarına yasal ve eğitici yöntemlerle önlenmesi zaruridir.

5- Milli, manevi ve evrensel değerleri uygun yöntemlerle (dil, baskı kalitesi, içerik) sunan aileye yönelik basılı, sesli ve görüntülü yayınlar özendirilmelidir.

6- Aile eğitimi için hazırlanan programlarda olumlu, toplumca benimsenebilecek değerlere ve örneklere yer verilmeli ve bu yöndeki uygulamalara ağırlık kazandırılmalıdır.

7- Aile Okulu bünyesinde, “Çağdaş Aile Derneği”nde; Aile danışma ve rehberlik merkezi kurulup yurt sathında (aile okulu bulunan yerlerde) yaygınlaştırılarak sağlıklı aile yapısının korunup geliştirilmesine destek sağlanmalıdır.

8- Aile okulunun ulaşabildiği her ilde, her tür ve seviyedeki yaygın ve örgün eğitim kurumlarının mevcut potansiyellerinin ortak amaçlar etrafında birleştirilerek faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi için işbirliği ve koordinasyon sağlanmalıdır. Bu alanlarda ihtiyaçları belirlemek için bilimsel araştırmalar yapılmalıdır.

9- Aile Okulları ile ailenin eğitim konusunda ortak tutumlar geliştirebilecek bir işbirliğine girmeleri büyük önem taşımaktadır.

10- Aile Okulları, aileye daha iyi hizmet götürebilecek şekilde organize edilmelidir.

11- Aile okulları, öncelikle üyelerinin ilköğretim ve orta öğretimden başlayarak yüksek öğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde, okuyan çocukların ders programlarında aile ve insani ilişkiler konularına yer verilmelidir.

12- Aile Okulu üyesi bulunan ailelerin çeşitli sebeplerle (yurtiçi ve yurtdışında) yer değiştirmelerinden sonra sosyal uyumlarını kolaylaştırıcı yaygın eğitim programları hazırlanıp uygulamaya konulmalıdır.

13- Aile Okulu “Mektebi” bünyesinde, Program geliştirme, uzman yetiştirme ve yayın konularında üniversitelerle işbirliği yapılarak gençlerin yetiştirilmesi sağlanmalıdır.

14- Aile Okulu “Mektebi” bünyesinde; Yaygın eğitim programları ve kitle iletişim araçları vasıtası ile aileyi destekleyici, eğitim programları hazırlatılmalıdır.

15- Aile Okulu “Mektebi”ne katılan ailelerin, meşru çerçeve içerisinde kadınların (kızlarımızın) eğitimi, hiçbir sebep ve gerekçe ile engellenmemelidir.

16- Aile Okulu “Mektebi” bünyesinde oluşturulacak; İlkokul, ortaokul ve lise; Türkçe, edebiyat ve müzik kitaplarına alınan parçaların; “Sevgi, saygı ve müsamaha anlayışını pekiştirici, aile bireylerini birleştirici, insana, tabiata, çevreye, milli kültüre saygıyla bakışı destekleyici özellik taşıyan parçalar alınmalı ve sayıları arttırılmalıdır”.

17- Aile Okulu “Mektebi” Çocukluk çağlarının düzeyine yönelik çocuk edebiyatını özendirici yayınlar geliştirmelidir.

18-    Aile Okulu “Mektebimizce” Başta kadınlarımız olmak üzere yetişkin okuryazarlık oranının arttırılması için özel tedbirler alınmalı, kazanılanı okuryazarlığın unutulmaması için bu grup, beceri kazandıran basit yayınlarla beslenmelidir.

19-    Aile Okulumuzun “gönüllü kuruluşlarla işbirliği” ilkesi desteklenmelidir.

20-    Bütün bu tekliflerin gerçekleştirilmesi için icra gücü ve yetkisi olan bir Aile Okulu “Mektebi” (Anne-Baba Okulu) açılması uygun olacaktır.

 

 1. A) Çağdaş Aile Derneği’nin “Aile Eğitimi ve Aile Sağlığı Raporu”nda ise aşağıdaki öneriler yer almaktadır:

1- Aile; sosyal, ekonomik, fiziksel ve psikolojik çevresiyle bir bütün olarak ele alınmalıdır.

2- Çeşitli sivil toplum örgütlerinin ve gönüllü kuruluşların; kadın-erkek, ana-baba-çocuk ve ailenin diğer bireylerine yönelik öncelikle yürütülmekte olan ve etkililiği sağlanmış proje ve programlar, desteklenmeli ve bunların ulusal düzeyde koordinasyonu ve işbirliği sağlanmalıdır.

3- İnsan yaşamının döllenmeden ölüme kadar uzayan yaşam dönemi içinde her döneme yönelik destek sistemlerinin hayata geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet verilmesi gerekmektedir.

4- Aile Okulu bünyesinde, evliliklerin sorunsuz başlaması için, evliliğe uyum ve evlilikte iletişim gibi konularda gençlerin ve eş adaylarının bilinçlendirilmesi, eğitim verilmesi sağlanmalıdır.

5- Aile Okulu çalışmalarına halkın katılımının sağlanması için toplum liderlerinin, çocuk gelişim ve eğitim uzmanı, öğretmen, ebe, hemşire, muhtar, imam, psikolog, doktor, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog ve ev ekonomistleri gibi meslek gruplarının öncelikle harekete geçirilmesi gerekmektedir.

5- Aile Okulu bünyesinde, Fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim bozukluklarına neden olan faktörlerin önlenmesi için evlilik öncesi, evlilik, gebelik, doğum ve doğum sonrası hizmetlerle ilgili olarak ailelerin bu hizmetleri talep etmesi sağlanmalı ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılması için alt yapı hazırlamalıdır.

6-Sağlık ve cinsel eğitimde yanlışlıklar yapılmaması (gayrı meşru yerlere başvurulmaması) için aileden başlayarak okul öncesi örgün ve yaygın eğitim programlarında kademeli olarak yer alabilmesi için zorunlu eğitim verilmesi sağlanmalıdır. Aile okulu (mektebi) bu programların oluşturulmasında ve koordinasyonunda aktif bir rol almalıdır.

7- Aile Okulu bünyesinde, ailelere ve gençlere temel sağlık, üreme sağlığı, devletlerin politikası olan aile planlaması, cinsel sağlık ve bunlara ilişkin haklar ile aile içi ilişkiler konusunda rehberlik yapmak amacıyla kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.

8- Ana-baba ve öğretmenlere okul çağı ve gençlik (ergenlik) dönemine özgü sorunlar konusunda bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sağlanmalıdır. Bu çerçevede aile, okul ve toplum şiddet konusunda duyarlı hale getirilmelidir.

9- Aile bireylerinin (çocuk, genç (ergen), yetişkin, yaşlı) her birinin içinde bulundukları dönemlere özgü gelişim özellikleri ve sorunları (boşanma, tek ebeveynlilik, üveylik, yaşlı bakımı gibi) konusunda bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri sağlanmalıdır. Psikolojik sorunları olan birey/bireyleri olan ailelere gereken destek verilmelidir.

10-Aile içi etkileşim ve aile dışı etkileşim olmak üzere iki şekilde ele alınabilen aile eğitimi, aile, okul ve çevre üçgeni içinde değerlendirilmelidir.

 

 1. B) Yine; 2001 yılından 2006 yılına kadar Çağdaş Aile Derneği’nin Raporu’nda “Aile Eğitimi ve Sorunları Organizasyonu”nda ana baba okulu konusunda aşağıdaki öneriler yer almaktadır:

1- Aile Mektepleri (Ana- baba okulları) sayıca arttırılıp, ülke çapında yaygınlaştırılmalı ve eğitim programlarına ulaşılabilirliği sağlamak için kamuoyuna yeterli tanıtım yapılmalıdır.

2- Aile Okulu (Mektebi) bünyesinde; Aile eğitimi ve sağlığı konusunda yaygın eğitim ve temel sağlık hizmeti veren kurumlar ve çok amaçlı toplum merkezlerinin yaygınlaştırılması ve hizmet kapsamları arttırılarak etkinliklerinin artırılması sağlanmalıdır (Örneğin; ana-baba okulu, evlilik okulu, yetişkinler okulu, gençlik merkezleri gibi).

3- Ana babalara yönelik eğitim hizmetlerinden yararlanacak hedef kitlenin bilgi ihtiyaçları ve sorunları belirlenerek, ana-baba eğitim programları geliştirilmeli ve bu hizmetlerin rasyonel biçimde yerine getirilmesini sağlama için eğitim programları sürekli değerlendirilmelidir.

4- Anne ve babaların bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasında, kitle iletişim araçlarından yararlanılmalı, hem göze hem kulağa hitap etmesi açısından özellikle sinevizyon ve televizyon gibi, ana-baba eğitiminde etkin bir biçimde kullanılmalıdır.

5- Ana baba eğitimi yalnız yetişkin eğitimi ile sınırlı kalmayıp çocukların ve gençlerin gelecekte üstlenecekleri ana baba rollerine ilişkin bilgi sahibi olabilmeleri için örgün eğitim ders eğitim programlarında yer almalı ve bu konuda ders materyalleri geliştirilmelidir.

6- Ailelere ve gençlere temel sağlık, üreme sağlığı, aile planlaması, cinsel sağlık ve bunlara ilişkin haklar ile aile içi ilişkiler konusunda rehberlik yapmak amacıyla kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.

7- Ana baba ve öğretmenlere okul çağı ve gençlik dönemine özgü sorunlar konusunda bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sağlanmalıdır. Bu çerçevede aile, okul ve toplum şiddet konusunda duyarlı hale getirilmelidir.

 

 1. C) Yine Çağdaş Aile Derneği’nin 2005 yılında gerçekleştirilen “Aile ve Yoksulluk” konulu Aile araştırmasında da şu öneriler yer almaktadır.

1- Örgün ve yaygın eğitim kurumları aracılığıyla ailede eğitim, sağlık, üretim, tüketim bilgisi ve bilinci geliştirilmelidir.

2- Yoksul çocukların eğitimini teşvik konusunda, özel öğretim kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının ilgisini, katkısını artıracak tedbirler alınmalı; eğitimcilerin standartları yükseltilmelidir.

3- Toplumsal gelişimi, insan gelişimi temelinde yapılandırmak üzere, erken çocukluk dönemi (0-6 yaş) gelişiminde olumlu kişilik özelliklerinin inşası yönünde desteklenmesi için, bu dönemin en etkin eğitim aktörü olan kadınlara başta çocuk eğitimi olmak üzere, tüketici bilinci, sağlık, ruh sağlığı, medya bilinci, siyasal bilinç, örgütlü demografik katılım vb. konuları kapsayan çok yönlü bir program çerçevesinde toplumsal ölçekte yaygın eğitim verilmelidir.

4- Aile Okulu (Mektebi) bünyesinde; Yaygın eğitim yoluyla, kadınların özellikle mesleki eğitimine yönelik bir eğitim seferberliği başlatılmalıdır.

5- Aile Okulu (Mektebi) bünyesinde; Yaygın ve örgün eğitim programlarında tüketim ve bilinçli tüketici konularında dersler konulmalıdır.

6- Aile Okulu (Mektebi) bünyesinde; Gençleri evliliğe ve aile hayatına hazırlayacak eğitim programları geliştirilmelidir. Böylece uyumlu evliliklerin yapılmasına, sağlıklı ailelerin kurulmasına zemin hazırlanmış olacaktır.

7- Aile Okulu (Mektebi) bünyesinde; Eğitim kurumlarının programlarında yaşlıların önemi, onlara karşı sevgi ve saygılı davranılması vurgulanmalıdır.

8- Aile Okulu (Mektebi) bünyesinde; Halk eğitimi faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi, örneğin yaz tatillerinde boş olan okullardan yararlanılarak, “yaygın eğitim ve meslek kazandırma” için projeler geliştirilmelidir.

9- Aile kurumunun varlığını geliştirerek sürdürebilmesi ve gelecek kuşaklara sosyal, kültürel ve ahlaki değerleri aktarabilmesi için eğitim faaliyetleri yapılmalıdır.

10- Ailede çocukların sosyalleşmesinde ve kültürün aktarılmasında yaşlıların önemini göz önünde bulundurarak; kentleşme ve göç sürecinin olumsuz şartları nedeni ile kendi kaderine terk edilen yaşlıların, aile içinde korunmasına ve bakımına yönelik eğitim, bilinçlendirme ve destek faaliyetleri yapılmalıdır.

 

I- GENEL ORGANİZE HEYETİ

              Görevliler: Başkan, Başkan Yardımcısı ve beş üyeden oluşur. 

 1. a) Genel organize heyeti, Genel Başkanlığın bulunduğu merkez il olmak üzere, diğer bölge ve beldelerdeki Aile Okulları “Mektepleri” ilgili tüm çalışma ve faaliyetleri organize edip yürütür.
 2. b) Genel organize heyeti, Çağdaş Aile Derneği’nin Sekreterlik aracılığıyla, Genel Başkanlığa bağlıdır.
 3. c) Genel Organize Heyeti, Başkan, Başkan Yardımcısı ve diğer birim üyelerinden oluşur
 4. d) Genel Organize Heyeti, Genel Başkanlıkla münasebetlerini, Çağdaş Aile Derneği Başkanı aracılığıyla yürütür.

 

Genel Organize Heyeti, şu alt birimlerden oluşur.

I- ORGANİZE HEYETİ YÖNETİM KURULU

              Görevliler: Organize Heyeti Başkanı ve Diğer Birim Başkanlarıdır.

 1. a) Organize Heyeti Yönetim Kurul toplantıları Başkan, Başkan Yardımcısı ve ana birim başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilir.
 2. b) Başkanın olmadığı durumda, Başkan Yardımcısı, Başkan adına hizmetleri üstlenir.
 3. c) Bu kurul, Organizasyon çalışmalarıyla ilgili tek karar mercii olup, tüm kararlar bu kurulda alınır ve meriyete konulur.
 4. d) Organizasyonun Ana birim başkanları yapacakları faaliyetlerle ilgili, öncelikle kurula bilgi verir. Faaliyetler ancak, kurulun bilgisi ve tasvibi halinde uygulamaya konulur.
 5. e) Organizasyon, yapılan hizmetleri gözden geçirmek, yapılacak hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak ve gerekli kararları almak için, 15 günde bir düzenli olarak toplanır. Duruma göre kurul üyelerinin önceden bilgilendirilmesi koşuluyla 15 günden az bir sürede de toplanabilir.

             

              II- EVLENDİRME ORGANİZE HEYETİ HİZMET BİRİMİ

Görevliler: Bir Başkan, iki erkek ve bir hanım üyeden oluşur.

 1. a) Evlendirme sürecinin, İslam’ın ve meşru örfün öngördüğü şekilde gerçekleşmesini sağlamak
 2. b) Tarafların birbirini tanımaları için, gerekli meşru zemini oluşturmak
 3. c) Evlendirilecek gençlerin, evliliğe hazır ve layık olup olmadıklarına dikkat etmek
 4. d) Camianın bekâr genç kız ve erkekleriyle ilgili bir dosya oluşturmak. Bu dosya muvacehesinde evlenme çağına gelenlerin, evlendirilmesinde yardımcı olmak. Dosyalar; Kızlar için Anadolu Aile Derneği, Erkekler için Çağdaş Aile Derneğinde muhafaza edilmelidir.
 5. e) Evlendirilecek gençlerin, ahlaki, fıtri ve kültürel açıdan denk olmalarına dikkat etmek
 6. f) Taraflar arasında ilerde ihtilaf konusu olabilecek, (ikâmet yeri, iş durumu, ana babalarla ilişkiler ve sorumluluklar gibi) hususlarda açık kapılar kalmaması için, gereken konuşma ve anlaşmaların önceden yapılmasını sağlamak
 7. g) Evlenme çağındaki gençleri, evliliğe hazırlamak için çalışmalar yapmak, ihtiyaç sahibi gençler için ferdi ve toplu nikâh ve düğün organizeleri düzenlemek.
 8. h) Düğün ile ilgili merasimleri ve düğün yerlerini organize etmek. Gençlik kolları birimiyle ortaklaşa çalışarak ilgili düğün için ilahi, skeç veya tiyatro teşkil etmek, program ve faaliyetlerini dosyalamak.

 

              III- PROBLEMLİ AİLELERLE İLGİLİ ORGANİZE HEYETİ BİRİMİ

Görevliler: Başkan, iki erkek ve iki hanımdan oluşur.

Psikolojik Danışma Hizmetleri

Aile Okulu (Mektebi) eğitim ve psikoloji alanında, çocuklara, gençlere (ergenlere) ve ailelere yönelik bireysel ve grupla danışmanlık hizmetleri vermelidir. Bu hizmetlerin özünü yaşanılan problemlerin yada gelişimsel zorlukların çözülmesi için aileye rehberlik/eşlik etmek oluşturmalıdır.

Bu Hizmetler dokuz ana başlık altında toplanmaktadır.

1- Anne-babalara Yönelik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri.

2- Aile Okulu “Mektebi” ile ilgili tüm üyelerin Çocuk ve Gençlere (ergenlere)  Yönelik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri.

3- Aile Okulu “Mektebi” üyelerimizin; Anne-baba ve çocuklarında alt ıslatma, dışkı kaçırma, tikler, okul başarısızlığı, korkular ve kaygılar, yeme problemleri, fobiler, ilişki problemleri, cinsel kimlik sapmaları, sosyal fobi, takıntılı düşünce ve davranışlar, ergenlik problemleri, okul fobisi, davranış bozuklukları (saldırganlık, çalma, yalan söyleme vb.) hastalıklara hizmet verilmeli

4- Çocuk/ergen merkezli aile problemleri, evlilik sorunları, çiftler arası çatışmalar, boşanma müdahalesi, boşanma sonrası çocuk ve ebeveynlerin durumunun düzenlenmesi. Bireysel Eğitim Danışmanlığı Hizmetleri, sağlanmalıdır.

5- Aile Okulu “Mektebi” Üye çocukları üzerinde; Sınav kaygısı, verimli ders çalışma, LGS ve ÖSS danışmanlığı (tercih, alan seçimi, mesleki rehberlik), zaman planlaması ve yönetimi, veri analizi, yetişkinlere yönelik Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin geliştirilmesi.

6- Aile Okulu “Mektebi” üyelerinden, takıntılı düşünceler, tekrarlayan davranışlar, depresyon, uyum güçlükleri, ilişki problemleri, fobiler, korkular, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, nedeni belirsiz ağrılar ve yakınmalar, cinsel işlev bozuklukları ve sınıflandırılamayan diğer problemler…

7- Aile Okulu “Mektebi” üyelerinin iç dünyalarında yaşadıkları zorlukları aşmaları, hayata uyum sağlayabilmeleri noktasında gerekli olan tüm psikolojik yardım hizmetleri sağlanmalı.

8- Aile Okulu “Mektebi” üyelerinin çocuk bakımı ve gelişimi alanında temel eğitimin verilmesi için mevcut hizmet ve etkinliklerden yararlandırılması.

9- Aile Okulu “Mektebi” Üyelerimizden yalnızca baba ve annelerin değil, genel olarak ailelerin ve çocuklara bakan kişilerin de hedef alınması ve bu başlık altında değerlendirilmelidir.

.

              IV- ZİYARET ORGANİZE HEYETİ BİRİMİ

Görevliler: Başkan, iki erkek ve iki hanımdan oluşur.

 1. a) Aile Okulu (Mektebi) Üyelerinin; Askerlik, ölüm, doğum, düğün, hastalık, lise ve üniversite de okuyan öğrenciler ile ilgili vs. durumlarında gerek sevinçlerini ve gerekse üzüntülerini paylaşmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirmek.
 2. b) Aile Okulu (Mektebi) devam eden, bölge ve beldelerin manevî mimarlarının ailelerini onura etmek maksadıyla, periyodik ziyaretlerde bulunmak.
 3. c) Huzurevi, çocuk esirgeme kurumu, yetimhane vs… gibi kurumlara düzenli ziyaretler tertip etmek, ufak çaplı hediyelerle gönüllerini almak.
 4. d) Aile Okulu (Mektebi)miz dışında bulunan diğer dernek, vakıf, cemaat vs… gibi sivil toplum örgütleri ile ‘tanışma ve kaynaşma’ ziyaretlerinde bulunmak.
 5. e) Aile Okulu (Mektebi) devam eden yerlerden; Hizmet, iş, düğün, cenaze, toplantı, ziyaret vb. nedenlerle gelen misafirleri karşılayıp, ilgili yerlere nakletmek, ağırlamak ve gezdirmek.
 6. f) Aile Okulu (Mektebi) devam eden yerlerden; Misafir gelmezden evvel, misafirhane ve dinlenme yerlerini tesis ve temin etmek. Yine misafirlere refâkat edecekleri önceden belirlemek
 7. g) Misafire yapılan harcamaları ve faaliyetleri, para ve finans işleri birim başkanlığına sunmak.

 

 

V- GEZİ, PİKNİK, HACC VE UMRE ORGANİZE HEYETİ BİRİMİ

Görevliler: Başkan ve iki erkek üyeden oluşur.

 1. a) Aile Okulu (Mektebi) üyelerine yönelik, Hacc ve umre organizesi: İmkânı olan üyelerimizin birlikteliğini sağlamak için, fiiliyatı bize uygun bir şirketle anlaşılarak her yıl Hacc ve umre organizesi yapılmalıdır.
 2. b) Aile Okulu (Mektebi) üyelerine yönelik; Kaplıca programları, imânları müsait olan aile Mektebimizin üyeleri için en az yılda bir defa toplu olarak kaplıca ve kamp programları düzenlenmelidir.
 3. c) Aile Okulu (Mektebi) üyelerine yönelik; Yaz programları, mümkün olduğu veçhile, yaz programlarımız piknik şeklinde yapılarak değerlendirilmelidir.
 4. d) Aile Okulu (Mektebi) üyelerine yönelik; Yurtiçi ve yurtdışında bulunan kardeş vakıf ve derneklerde ziyaretleşme yapılmalı bilgi alışverişinde bulunulmalı birliktelik sağlanmalıdır.

             

              VI- PARA VE FİNANS ORGANİZE HEYETİ BİRİMİ

Görevliler: Bir Başkan iki erkek üyeden oluşur.

 1. a) Aile Okulu (Mektebi)ne katılan üyelerine yönelik küçük çaplı da olsa, erkek ve hanımlar arasında aidat sistemini yaygınlaştırarak çalışmalarını, kendi gelirleriyle finanse etmesini sağlamak.
 2. b) Aile Okulu (Mektebi)ne değişik vesilelerle sağlanan tüm gelirleri, bu birimde toplamak.
 3. c) Aile Okulu (Mektebi)ne yönelik tüm maddî giderlerini temin etmek.
 4. d) Aile Okulu (Mektebi)nin gelir ve giderleri için düzenli bir aylık ve yıllık hesap cetveli tutmak.
 5. e) Gerektiğinde, kasayı güçlendirmek için kermes, çay partisi vs. etkinlikler yapmak.
 6. f) Genel Başkanlığınca verilen, harcama kalemlerini kayıt altına almak ve her ayın sonunda ayrıntılı bir rapor halinde Genel Başkanlığına sunmak.
 7. g) Genel Başkanın vereceği bilgiler dâhilinde; Her yıl bir sonraki yılın öngörülen harcamalarını tespit ederek, “Bir Yıllık Tahmini Gider Cetveli” hazırlamak ve Genel Başkanlığına sunmak.

 

              VII- KÜLTÜR, SANAT GENÇLİK VE SPOR ORGANİZE HEYETİ BİRİMİ:

Görevliler: Bir Başkan İki erkek ve iki hanımdan oluşur.

 1. a) Aile Okulu (Mektebi)ne devam eden üyelerimizin, özellikle lise ve üniversiteye devam eden gençliği ile sağlam ilişkiler içerisinde bulunmak, çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırarak, onlarla diyalogu pekiştirecek değişik organizeler hazırlamak.
 2. b) Her yıl Mayıs ayında, gençlere yönelik “Gençlik ve Spor Şöleni” düzenleyerek bu programı, konser, şiir, kompozisyon, makale yarışması ve piknik programıyla zenginleştirmek.
 3. c) Aile Okulu (Mektebi) programları devam eden il ve ilçeler de yapılan tüm edebiyat, sanat, panel, konferans vs. gibi kültürel etkinliklere katılarak, yapılan her programla ilgili bir rapor hazırlamak.
 4. d) Önemli tarihi şahsiyetlerin ölüm yıldönümlerinde “anma” programları düzenlemek.

              1-Sürekliliği Olan Etkinlikler: Seminerler, konferanslar, paneller, sergiler, defileler, açık oturumlar, törenler, piyesler (oyunlar) devam etmekte olan bu faaliyetlerimizi daha canlı tutmalıyız.

              2-Hz. Muhammed (s.a.v.)Efendimizin Kutlu Doğum Haftası Programları:

Sahasında uzman şahsiyetler tarafından oluşturulan doğum yıldönümü kutlama programları “Konferans, sempozyum vs.” gibi düzenlenmelidir.

              3-Ulema “Evliya-ı Kiram gibi önderlerin ölüm yıldönümleri: Üstatlarımızın hayatı ve yaşantılarını dile getiren seminerler düzenlenmeli, gençlere hatırlatılmalı ve halkımız nezrinde canlı tutulması sağlanmalıdır.

              4-Mehmet Akif Ersoy’u anma programı: Sahasında uzman şahsiyetler ve okullarımızla birlikte oluşturulan jüri ile İstiklal şairimizin hayatı hakkında bilgilendirme yapılırken öğrenciler bazında da sınıflar arası şiir okuma yarışması yapılmalı, öğrencilerimiz teşvik ödülleriyle taktir edilmelidir.

 1. e) Her yıl Aralık ve Mart aylarında genele (halka) açık, konferans, panel, tiyatro vb. kültürel etkinlikler düzenlemek
 2. f) Mübarek gün ve gecelerde, o günün anlam ve önemiyle ilgili, programlar düzenlemek.
 3. g) Düğün, nişan, sünnet vb. programlarını icra edecek gruplar oluşturmak.
 4. h) Diğer birimlerin düzenleyeceği her türlü kültürel ve sosyal faaliyetlerde etkin rol almak.

              ı) Gençliğe Yönelik Konferanslar: Gençliğimizin alkol ve uyuşturucu bağımlılığından sakındırılması yönünde (Alkol bağımlılığının gençler üzerindeki tahribatı) konulu konferans verilmelidir. Sigaranın zararları konusunu işleyen uzman kişilerin hitap ettiği konferanslar verilmelidir.

 1. i) Sportif faaliyetler: bünyesinde faaliyet göstermek üzere; Dernek Tüzüğümüzün de 2. Maddesinin (25) bendi gereği; Günün şartlarına göre, her dalda sportif aktiviteler, spor salonları, spor tesisleri, spor okulları ve Kulüpleri oluşturmak veya oluşturulmuş Kulüplere destek vermek kaydıyla gençlerin sportif çalışmaları sürdürülmelidir.

 

Sportif faaliyetlerimizden bazıları aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmelidir.

              1- ATLETİZM: Atletizm Müsabakaları için gençler yetiştirmek. Halka açık olarak yapılan bu faaliyetler il ve ülke çapında yapılacak olan şampiyonluklara teşvik ve yeni kabiliyetlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır.

              2- FUTBOL: Üyelerimize yönelik Futbol Turnuvası düzenlemek ve okullarımızın organizasyonu ile yapılan faaliyetlere her türlü desteğin verilmesi sağlanmalıdır.

              3- UZAKDOĞU SPORLARI: Bu konuda Dernek üyemiz Arif BALTACI görevi üstlenmiş spor dalına öğrencilerimizi “sporcuları” çalıştırmak ve her türlü destek verme çalışmalarını sürdürecektir. Bütün bunlara ek olarak yetiştirdiği başarılı sporculara teşvik ödülleri ve yetenekli sporcuların ortaya çıkmasında da altyapı faaliyetlerinde bulunulmalıdır.

              4- UÇURTMA ŞÖLENİ: Her yıl baharın ilk aylarında Konya’mızın muhtelif bir yerinde ”İcra Heyetinin Belirleyeceği” alanda Uçurtma Şöleni yapılarak çocuklarımızın o dönemdeki ihtiyaçlarına cevap verilmeli, yarışmaya katılan herkese aile okulu (mektebi)miz tarafından yaptırılan uçurtmalar yarışma gününde taraflara dağıtılmalıdır.

 

              VII- GENEL HÜKÜMLER

Aile Okulu (Mektebi)mizin Her birim başkanı kendisine bağlı birimlerin verimli,  planlı, programlı ve birbirleriyle koordineli çalışmasından sorumludur. Genel Organize Heyeti Başkanı ise, Organizasyona bağlı tüm birimlerin tüzüğe uygun ve verimli bir şekilde çalışmasından sorumludur.

Birimlerde görev alacak görevlilerin tespiti, yeni Organize Heyeti birimlerinin teşkili, görevde olanların azli veya bir başkasının atanması vs. ile ilgili tüm icraatlar (Aile Okulu “Mektebi”) Yöneticisinin Genel Başkanın belirlediği doğrultuda yapılır.

Aynı gayeler için hizmet etmeye çalışan,  tüm kardeş birimlerin hizmetlerini saygıyla karşılamak ve usulde yakın olanlarla hizmet birlikteliklerine gitmek, aile okulumuzun temel esaslarındandır.

Aile okulu birimlerde görevli olan her görevlinin, Aile okulu’nun her türlü eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerine katılması zorunludur.

İlim ve eğitim, aile okulu çalışmalarının en uzun soluklu faaliyetidir.

Aile Okulu “Mektebi” Organizatör’ü tarafından alınmış veya tatbike başlanmış karar ve projelerden, alt birimler haberdar edilmeden veya lüzumu halinde kendileriyle istişare yapılmadan, iptal edilmez.

              Aile Okulu “Mektebi” Organizatör’ü bünyesinde aktif görev alan görevlilere ve grup başkanlarına yönelik, özel kurslar düzenlenmelidir.

Organize Heyeti Başkanı gerekli gördüğü takdirde, Organize Heyeti dışındaki ehil bildiği kimselerle istişare edebilir ve o kişileri toplantılara dâhil edebilir.

 

    17.09.2006

                                                                                                                      Hüseyin BULUT

                                                                                                                   Çağdaş Aile Derneği

                                                                                                                             Başkanı


Yukarı Çık